Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.1  Daar waar in deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) wordt gesproken over “Notariskantoor” wordt daarmee bedoeld:

  1. Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04084663; of
  2. Tijdhof Emmen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84772549.

1.2  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen de opdrachtgever en het Notariskantoor, tenzij schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

1.3  Het Notariskantoor is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen via de website van het Notariskantoor (www.notariskantoor.nu of (www.notariaat.net). Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt het Notariskantoor kosteloos een gedrukt exemplaar van de Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever.

2.1  Alle door het Notariskantoor voor een opdrachtgever te verrichten en verrichte werkzaamheden worden en zijn beheerst door een overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht. Die overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het Notariskantoor is aanvaard. Ten aanzien van die totstandkoming kan het Notariskantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het Notariskantoor verbonden notaris of kandidaat-notaris. Indien ten aanzien van die totstandkoming het Notariskantoor wordt vertegenwoordigd door een andere medewerker van het Notariskantoor, dan is een daartoe bestemde schriftelijke volmacht vereist.

2.2  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het Notariskantoor; ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde notaris, kandidaat‑notaris of andere medewerker van het Notariskantoor zal worden uitgevoerd.

2.3  De toepasselijkheid van de artikelen 404 en 407 lid 2 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is en wordt uitgesloten op (de uitvoering van) de opdracht.

2.4  Het Notariskantoor is bevoegd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Geacht wordt dat het Notariskantoor daartoe door de opdrachtgever is ge(vol)machtigd. Het Notariskantoor zal zoveel mogelijk tevoren in overleg treden met de opdrachtgever over de inschakeling van derden. Het Notariskantoor is nimmer aansprakelijk voor handelen en/of nalaten van derden.

2.5  Het Notariskantoor is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

3.1  Het Notariskantoor (waaronder voor de toepassing van deze bepaling uitdrukkelijk ook begrepen de aan haar verbonden notarissen, hun waarnemers, hun ambtsopvolgers en hun protocolopvolgers) verzamelt, bewerkt en bewaart persoonsgegevens van de opdrachtgever. Geacht wordt dat de opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het Notariskantoor handelt met deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het Notariskantoor gaat zorgvuldig en in overeenstemming met de wet om met de persoonsgegevens van de opdrachtgever. Nadere informatie daaromtrent is beschikbaar op de website van het Notariskantoor (www.notariskantoor.nu/privacyverklaring).

3.2  Op de dienstverlening van het Notariskantoor is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. De opdrachtgever is verplicht aan het Notariskantoor zodanige gegevens en documenten te verschaffen en te verstrekken dat het Notariskantoor daarmee de identiteit van de opdrachtgever en de herkomst van de gelden van de opdrachtgever kan vaststellen in overeenstemming met die wet. De opdrachtgever is ermee bekend dat op grond van die wet het Notariskantoor verplicht kan zijn meldingen te doen aan de overheid waarvan de opdrachtgever niet door het Notariskantoor op de hoogte wordt gesteld. In geval van een bedoelde melding vervalt ‑ op grond van die wet ‑ de geheimhoudingsplicht van het Notariskantoor.

4.1  De aansprakelijkheid van het Notariskantoor jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door het Notariskantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt door het Notariskantoor op verzoek van de opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtgever.

4.2  Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een sub 4.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van het Notariskantoor:

  1. jegens de opdrachtgever beperkt tot het door het Notariskantoor in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,—); en
  2. jegens derden beperkt tot tienduizend euro (EUR 10.000,—).

4.3  De sub 4.2 vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval het Notariskantoor aansprakelijk is voor de fouten van door het Notariskantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het Notariskantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4.4  Het Notariskantoor is jegens de opdrachtgever en derden niet aansprakelijk voor (schade als gevolg van) verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door het Notariskantoor bij de beveiliging van de gegevens betrachte zorg. Het Notariskantoor is jegens de opdrachtgever en derden ook niet aansprakelijk voor (schade als gevolg van) verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat bij het overbrengen van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

4.5  Elke aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook van aan het Notariskantoor verbonden personen is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder bedoelde personen worden mede verstaan alle aan het Notariskantoor verbonden voormalige, huidige en toekomstige:

  1. notarissen, kandidaat‑notarissen en andere werknemers; en
  2. aandeelhouders; ook indien een aandeelhouder een rechtspersoon is.

Het bepaalde in de vorige volzin is onherroepelijk en om niet bedongen ten behoeve van bedoelde (rechts)personen, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

4.6  Iedere vordering tot schadevergoeding jegens het Notariskantoor vervalt na verloop van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop degene die schadevergoeding vordert bekend is geworden met de schade en met het Notariskantoor als de daarvoor aansprakelijke.

5.  De opdrachtgever vrijwaart het Notariskantoor tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de door het Notariskantoor bij de uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden.

6.1  Voor de uitvoering van de opdracht is door de opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten, eventuele kantooropslag (als een percentage van het in rekening gebrachte honorarium) en omzetbelasting verschuldigd.

6.2  Indien de opdrachtgever een ander aanwijst aan wie de declaratie gericht dient te worden, dan blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de betaling van de betreffende declaratie.

6.3  De door het Notariskantoor verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één (1) maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

6.4  Het Notariskantoor is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Het Notariskantoor kan te allen tijde directe betaling of betaling vooraf van verschotten verlangen.

6.5  Het Notariskantoor is gerechtigd het tijdevenredig honorarium tussentijds aan te passen indien het Notariskantoor de toepasselijke uurtarieven wijzigt.

6.6  Onder “declaratie” is voor de werking van deze Algemene Voorwaarden tevens te verstaan de in de notariële nota van afrekening voorkomende componenten die niet hun grondslag vinden in notarieel derdengeldenverkeer.

7.1  De betaling van declaraties van het Notariskantoor dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na datum van de declaratie dan wel - indien dat korter is - binnen de op de declaratie aangegeven uiterste betaaldatum. Na overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim jegens het Notariskantoor en is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de geldende wettelijke handelsrente.

7.2  Indien het Notariskantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, dan komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van tien procent (10%) van de openstaande declaratie - ten laste van de opdrachtgever.

7.3  De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van een declaratie op te schorten of te verrekenen.

8.1  Indien de opdracht aan het Notariskantoor ertoe strekt of met zich brengt dat het Notariskantoor gelden van de opdrachtgever of derden beheert, dan zal het Notariskantoor die gelden rentedragend aanhouden en wel tegen rentecondities en beschikbaarheidsbepalingen die het Notariskantoor geraden acht, daarbij in acht nemend de alsdan geldende gebruikelijke condities. Het Notariskantoor is, behoudens ernstige nalatigheid of opzet, niet aansprakelijk voor eventueel door de opdrachtgever of derden geleden renteverlies noch voor eventuele kosten ontstaan door de door het Notariskantoor gehanteerde methode van beheer van gelden. Het Notariskantoor is nimmer aansprakelijk voor:

  1. rentederving door latere valutering; en
  2. schade die optreedt door een handelen of nalaten van de bankinstelling waarbij de gelden worden aangehouden.

8.2  Uitbetaling van derdengelden ten laste van de derdengeldenrekening als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op het notarisambt zal geschieden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regels en/of de notariële beroeps- en gedragsregels zoals die op dat moment gelden en zoals vastgesteld bij wet of vanwege de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

8.3  Het Notariskantoor is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingsschade indien uitbetaling van gelden gelet op wettelijke regels en/of de sub 8.2. bedoelde beroeps- en gedragsregels op een later moment geschiedt dan door de opdrachtgever of rechthebbende beoogd of gewenst.

8.4  Indien de opdrachtgever of een derde in het kader van de uitvoering van de opdracht betalingen verlangt naar een buitenlandse bankrekening, dan komen de kosten van dergelijke betalingen voor rekening van de opdrachtgever. Het valutarisico en risico’s omtrent valutadagen zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Het Notariskantoor is niet verplicht tot overboeking van gelden naar een buitenlandse bankrekening en kan mitsdien verlangen dat gelden worden overgeboekt naar een Nederlandse bankrekening.

9.1  Het Notariskantoor is te allen tijde gerechtigd haar vordering(en) op de opdrachtgever over te dragen en/of met (een) beperkt(e) recht(en) te bezwaren.

9.2  De vordering(en) van de opdrachtgever op het Notariskantoor (ook uit hoofde van (rentevergoeding over) derdengelden) kunnen niet worden overgedragen en kunnen niet met (een) beperkt(e) recht(en) worden bezwaard, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Notariskantoor.

10.1  Alle bedingen in de Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voormalige, huidige en toekomstige aan het Notariskantoor verbonden:

  1. notarissen, kandidaat‑notarissen en andere werknemers; en
  2. aandeelhouders; ook indien een aandeelhouder een rechtspersoon is.

Het bepaalde in de vorige volzin is onherroepelijk en om niet bedongen ten behoeve van bedoelde (rechts)personen, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

10.2  Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het Notariskantoor is Nederlands recht van toepassing.

10.3   Geschillen tussen de opdrachtgever en het Notariskantoor zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Het Notariskantoor heeft daarnaast het recht om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

10.4  Onverminderd het bepaalde sub 10.3 is de Klachten‑ en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Dienaangaande wordt verwezen naar www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

10.5  Indien de Algemene Voorwaarden ook in een andere taal dan het Nederlands zijn of worden opgesteld, dan zal ‑ ingeval van verschil tussen de tekst in die andere taal en de Nederlandse tekst ‑ de Nederlandse tekst bindend zijn.

Assen/Hoogeveen/Emmen, 14 maart 2022

Versie 2022/1.0